تهیه شده برای شبکه‌ی توسعه‌ی آقاخان توسّط مؤسّسه‌ی مطالعات اسماعیلی لندن، ۲۰۰۰.


کلید واژه‌ها
دستور کار شبکه‌ی توسعه‌ی آقاخان، دین، دنیا، آرمان‌های اخلاقی 

ادامه مطلب ...