در تاریخ 18 اکتبر 2017 حضرت والا کریم آقاخان  چهل و نهمین امام مسلمانان شیعه امامی اسماعیلی در نیویورک جایزه رهبری جهانی را به پاس خدمات بشر دوستانه اشا ن از کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحددریافت و کوفی عنان ایشان را قهرمان تحول و تغییر خطاب کردند.در این مراسم دبیر کل فعلی و سایر مقامات و همچنین پرنسس زهرا و پرنس علی محمد حضور داشتند.