دکتر نوحا الشعار از واحد مطالعات قرآنی مؤسسه‌ی مطالعات اسماعیلی با همکاری گروه قرآن آکادمی آمریکایی دین (AAR) کارگاه آموزشی واکنش‌های فرهنگی به قرآن را سازماندهی نمود. این کارگاه آموزشی به بررسیِ خوانش و تفسیر قرآن در یک بستر وسیع‌تر اجتماعی و فرهنگی پرداخت...........


 مقالات ارائه‌شده شیوه‌هایی که مفاهیم، داستان‌ها، تصاویر و زبان قرآن بر متخصصان فرهنگِ عامّه، شعر فارسی، رمان‌های عربیِ مدرن، ادبیات درباری عثمانی، معماری و نیز نویسندگان و هنرمندان آمریکایی تأثیر می‌گذارند را مورد توجه قرار دادند.

این مقالات همچنین بررسی می‌کنند که چگونه نویسندگان و هنرمندانی که از قرآن در آثارشان بهره برده‌اند در تاریخِ پذیرش قرآن در یک چارچوب فرهنگی گسترده‌تر نقش داشته‌اند. از این رو، این کارگاهِ آموزشی اهمیت محدود نکردن خوانشِ قرآن در بستر محدودِ تفسیر و اینکه چگونه تفاسیرِ قرآن می‌تواند در گونه‌ها و ژانرهای ادبی متنوّعی ظهور و بروز پیدا نماید را نشان داد.

از این رو، این کارگاه آموزشی مسیرهای جدیدی برای تحقیقات بیشتر می‌گشاید که مکمّلِ روند پژوهشی متداولی است که به حوزه‌های علمی و تخصصیِ تفسیر می‌پردازد. این کارگاه آموزشی همچنین به فهم دامنه و مرزهای تفسیر و نسبت آن با دیگر گونه‌ها و ژانرهای ادبی، کمک شایانی می‌نماید. این کارگاهِ آموزشی به‌خوبی مورد استقبال قرار گرفته و اساتید، دانشجویان و محققین زیادی در آن شرکت کردند.