شهرستانی

شهرستانی (479 - 548) که خود هم عصر با حکومت اسماعیلیان، زندگی می‎کرده و حتی متهم بوده که گرایشاتی به اسماعیلیه داشته و به آنها، دعوت می‎کرده است. در این مورد از متن فارسی که خود او به عربی ترجمه کرده، ادلّه این مطلب را شرح داده است. او با ذکر این مطلب که هر کس خدا را با عقل و نظر ثابت کند در مقابل کسانی قرار می‎گیرد که با عقل و نظر خدا را نفی می‎کنند، درصدد اثبات این مطلب (البته به عقیده خود) برمی‎آید که اثبات خداوند، تنها بوسیله یک معلم صادق، امکان پذیر است. 327/336

 

دکتر محمد تقی دانش پژوه در داعی الدعاه تاج الدین شهرستانی مینویسد:

 

او (تاج الدین . . . عبدالکریم . . . شهرستانی) در فصل دهم از چهار قاعدة مفروغ و مستأنف، تضاد و ترتب، عموم و خصوص، خلق و امر، گفتگو داشته است.

 

این چهار قاعده را باید در ادب اسماعیلی و فرهنگ امامی یافت نه در آثار پیروان سنت.1003/62

 

. . . یکی از این مجالس اکنون در دست هست و بسیار شیوا و دل انگیز که گویات شوری باطنی در سر داشته و شیفته آیین خویش بوده و چنین سخنانی ایراد کرده است از سارسر آن نشانه آیین باطنی اسماعیلی پیداست. 1003/64

 

. . . شهرستانی را گرچه اشعری پیرو سنت می دانند ولی به دلایل و مؤیدات زیر میتوان او را شیعی باطنی پنداشت:

 

- . . . از امامت منصوص جانب داری میکند. . . 1003/67

 

- گواهی خواجه طوسی در مصارع المصارع . . . او در سیر و سلوک هم که برحسب ضرورت بروفق مشرب تعلیمان برنگاشته است بدین گونه می گوید: امام پدر بنده که مردی جهاندیده بود و سخن اصناف مردم شنیده و تربیت از خال خود که از جمله شاگردان و مستفیدان داعی الدعاه تاج شهرستانی [بوده است] یافته بود. 1003/67

 

- او در محیطی میزیسته که از تأثیر آیین باطنی بدور نبوده است.

 

- شهرستانی دشمن امامیان نیست بلکه دوستار آنان است بلکه گاهی سخنان او بوی آیین باطنی اسماعیلی میدهد و او را باین آیین متهم ساخته اند و آن که چنین تهمتی زده است از سخنان و روش او گواه آورده است. 1003/69

 

- بهترین دلیل روشن و گواه درست بر باطنی بودن شهرستانی همین تفسیر اوست(مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار) که هر که آن را بخواند باورش می شود که نویسنده آن دانشمندی شیعی باطنی است و با شور و اشتیاقی مذهبی آن را نوشته است. مطلبی که او را در مورد اسرار آیات آورده است جز با روش باطنیان و شیعیان و صوفیان باطنی و اهل تأیل سازگار نخواهد بود. 1003/70

 

دکتر محمد تقی دانش پژوه در رابطه با داعی الدعاه تاج الدین شهرستانی مینویسد:

 

تاج الدین . . . عبدالکریم . . . شهرستانی (467-548) . . .

 

فیلسوف باطنی شیعی، پیشوایی خردمند و نامور بوده است او را برای زیرکیش "افضل و فیلسوف امام" می خوانده اند. . . 1004/71

 

او در شهر خارزم مجالسی بپا میکرد و در سخنان خویش به اصول حکمت اشاره مینمود، در یکی از آنهاست که او روش باطنیان اسماعیلی پیش گرفته بود همان که در آغاز ترجمه ملل و نحل ترکه خجندی دو بار در تهران بچاپ رسیده است. 1004/72

 

. . . خواجه طوسی در این کتاب(مصارع ال مصارع). . . روشن میدارد که او اسماعیلی باطنی است . . . 1004/77

 

دکتر محمد رضا نائینی که کتاب الملل والنحل را تصحیح نموده در مورد اسماعیلی بودن شهرستانی چه گفته است ؟

 

او می گوید : ظاهرا هنگامی که شهرستانی در خوارزم اقامت داشت متهم به تمایل به فرقه تعلیمیه یا باطنیه یعنی اسماعیلیه بود و" امر" وچیزی " را که صاحب تاریخ خوارزم بنقل یاقوت بطور سر بسته به او منسوب می دارد همین اعتقاد به عقاید : " باطنیه "(اسماعیلیه) بوده است در صفحه 41 می نویسد: . . . شهرستانی به طرفداری از اهل قلاع ودفاع از عقاید آن فرقه متهم بوده است .

 

در صفحه 43 می نویسد . . . در زیر لفافه اشعری وشافعی بودن با تعلیمات وتاویلات فرقه اسماعیلیه بیگانه نبوده است وعنوان " داعی الدعاه" که در القاب وی دیده شده ظاهراً اشاره بهمین جنبه مذهبی اوست. دکتر محمدرضا نائینی درباره فداکاری وجسارت شهرستانی که در کتابش چهار فصل از آثار حسن صباح را عینا بعربی ترجمه ونقل کرده است می گوید :

 

تصور این نکته که در آن زمان اگر کسی را به تهمت اسماعیلی بودن متهم می ساختند فوراً خون ومال و خاندانش بهدر می رفت فداکاری وجسارت شهرستانی را در تألیف کتابی میرساند که در آن چهار فصل از آثار حسن صباح را عینا به عربی ترجمه کرده است. 39/* و44/43

 

. . .  شهرستانی آشکارا به اسماعیلیه علاقه فراوان داشت . . . برخی از همروزگارانش معتقد بودند که او پنهانی به اسماعیلیه نزاری متمایل است وپیام آن مذهب را تبلیغ می کند . او در تفسیر قرآنی خود که در آن اصطلاحات وشیوه های تفسیر اسماعیلی را بکارمی برد خاطر نشان می سازد که چگونه معلم تفسیرش برخی از سخنان نیکوی اهل بیت پیامبر وپیروان آنها را که به اسرار نهفته وبنیان متقن علوم قرآنی ارشادات دارد بر او مکشوف ساخته است.350/101

 

او به جستجوی درستکاران (الصادقین) شتافت و بنده ای از بندگان نیکو کار خدا (عبد من عبادالله الصالحین) را که بعدها به او اصول حقیقی تفسیر قرآن را آموخت، باز یافت. معلم دوم او که شهرستانی اشاره ای به نامش نداشته احنمالاً اسماعیلی بوده است. گرچه مورد روابط محسوس او با الموت چیزی نمی دانیم، لیکن برخی از آثار بجای مانده اش گواه است که او در طول زندگی به عقاید اسماعیلیه معتقد بوده است. او در یکی از آثارش تحت عنوان المصارعه بر مبنای آنچه خود معیار النبوه می خواند به رد ماوراءالطبیعه ابن سینا پرداخت. لیک موضوع اوذاتً با کلام سنتی اسماعیلی موافقت کامل داشت.350/102

 

چنین می نماید که تعالیم شهرستانی در باب اسماعیلیه، عاملی مهم در قبول معرفتی ایم کیش از سوی خواجه نصیرالدین طوسی (م 676 هـ) فیلسوف و اختر شناس شیعه باشد. او در سر گذشتنامه خود نوشتی که به هنگام گرایش به اسماعیلیه نگاشته، اشاره می کند که شهرستانی که او را به سبک اسماعیلی داعی الدعاه می خواند معلم عمو و آموزگار پدرش بوده است. و در واقع پدرش نصیرالدین را باورشناسی های (ایدئولوژیهای مذهبی بشر) آشنا ساخته است. او همچنین اشاره می کند که چگونه پس از تحصیل کلام و فلسفه دریافت که عقل انسانی قادر است تحت تأثیر عقل کاملی دیگر، و یک معلم از قوه به فعلیت درآید. او امیدداشت با در آمدن به کیش اسماعیلیه این معلم را بیابد. 350/104

 

. . . اینکه شهرستانی رساله حسن صباح را در دست داشته که باصطلاح امروز یک سند دورن سازمانی بوده خود دلیلی بر اسماعیلی بودن وی بشمارمی آید. 511/120

 

شهرستانی (479هـ ق/548 هـ ق) استوانه مورخان فرق مذاهب.

 

ابوالفتح محمد بن عبد الکریم بن احمد در " شهرستان " واقع در منتها الیه سر حد خراسان میان نیشابور وخوارزم دیده بجهان گشود، وی را بدلیل انتساب به زادگاهش شهرستانی مینامند او در شهرستانهای ایران بمسافرت پرداخت وبه خوارزم ونیشابور رفت حج خانه خدا را بجا آورد وسه سال در مدرسه نظامیه بغداد به تدریس مشغول شد .

 

کتاب الملل والنحل مهمترین وپر آوازه ترین کتب شهرستانی بشمار می رود کتاب مرجعی است که هیچ پژوهشگر در تاریخ ادیان ومذاهب ازآن بی نیاز نیست بدلیل اهمیتی که دارد تا کنون به چندین زبان ترجمه شده است.

 

 کلام سمعانی را در "طبقات اشافعیه الکبری " نقل کرده است.

 

شهرستانی ابن سینا را مورد مناقشه وانتقاد قرار می دهد اما چنین پیداست که از وی بسیار تاثیر پذیرفته است .

 

شهرستانی علاوه بر الملل والنحل کتب دیگری داشته است. از جمله رساله نهایه اوهام الحکما الالهین ومناظرات مع اسماعیلیه را می توان نام برد در دایره المعارف فلسفه اسلامی شهرستانی را استوانه مورخان    ملل ونحل در شرق، در قرون وسطی معرفی می کند. 251ا*

 

امام تاج الدین ابوالفتح محمدبن عبد الکریم شهرستانی ازمحققین ومتکلمین بزرگ اسلام محسوب می شود شهرت بی مانند " ملل ونحل"  او باندازه یست که او را بارزترین دانشمند علم ادیان در قرون وسطی شمرند. وی در شهرستان از بلاد خراسان مقارن نیمه دوم قرن پنجم بدنیا آمد. ابن خلکان دریادداشت های خود ولادتش را (467 هـ ق) ذکر می کند ووفات او در (548 هـ ق) ذکر کرده اند. 176/110

 

ابن سمعانی وخوارزمی شهرستانی را دوستار الموتیان ( اهل القلاع ) خوانده اند. 54/82

 

. . . ابن سمعانی ذکر کرده است که او بمیل اهل قلاع یعنی اسماعیلیه ودعوت بعقاید آنها متهم بود 176 /110

 

. . . او می گوید : تو خود چه دانی که زیر هر حکمی چه حکمت است ؟ تو خود چه دانی که با هر صورت چه حقیقت است . . .  از عقل ترازوی ساز تا جان را بدان بسنجی.

 

خرد را وجان را همی سنجد او  

 

در اندیشه سخته کی گنجد او                               176/116

 

ظاهرا هنگامی که شهرستانی در خوارزم اقامت داشت متهم به تمایل به فرقه اسماعیلیه یا باطنیه بود. 355/61

 

. . . شهرستانی آشکارا به اسماعیلیه علاقه فراوان داشت گرچه عمدتا بعنوان یکی از برجسته ترین متکلمین اشعری شناخته شده بود که روشنفرکانه به تمامی ادیان وفلاسفه علاقمند بود لیک برخی از همروزگارانش معتقد بودند که ا و پنهانی به اسماعیلیه نزاری متمایل بوده وپیام آن مذهب را تبلیغ می کرده است.

 

او سپس به جستجوی درستکاران (الصادقین) شتافت وبنده ای از بندگان نیکو کار خدا (عبد من عبد الله صالحین ) را که بعدها به او اصول حقیقی تفسیر قرآن را آموخت بازیافت. 350/102

 

. . . چنین می نماید که تعالیم شهرستانی در باب اسماعیلیه عامل مهم در قبول این کیش از سوی خواجه نصیر الدین طوسی ( 676 ه ق) فیلسوف اختر شناس بزرگ شیعه باشد او در سرگذشت نامه خود نوشتی که به هنگام گرایش به اسماعیلیه داعی الدعاه می خواند معلم عمو وآموزگار پدرش بوده است .

 

در واقع پدرش نصیر الدین را با عقاید وباور شناسی های (ایدئولوژی مذهبی بشر ) آشنا ساخته است. 350/103  

 

سخنرانی شهرستانی :

 

ایزد را تعالی خلق است وامر. . . . آفرینش وفرمان اوراست. . . . امر او مصدر خلق اوست. خلق او مظهر امر او. خلق او نبود بامر او، در وجود آمد . امر او نبود بخلق او،در ظهور آمد .430/18

 

ابراهیم (ع)  خاص گفت ، موسی (ع) عام ، محمد (ص) مطلق، هم خاص وهم عام ، زآنچه ابراهیم گفت مبداء بود وآنچه موسی گفت وسط وآنچه محمد گفت کمال. 430/19

 

. . . تکلیف شریعت می گوید : حق گزین باطل بگذار ، راست گزین دروغ بگذار ، خیر گزین شر بگذار. 430/20 . . . بر سر دور تنزیل موسی ، برسر دور تاویل عیسی ، بر سر دور جمع تنزیل وتاویل محمد مصطفی (ص). 430/21 . . . از اینجا (شریعت) برتر عقل است، واز عقل برتر امر است وآن علوم گفتن وعلل اشیاء جستن کار حاکم قیامت. 430/21

 

مراتب نفس چهاربود : نفی نامیه ، نفس حیوانی ، نفس خیالی ، نفس انسانی. . . . اگر در دعا قبله خواهی فوق واگر در سجود قبله خواهی تحت.  430/22 . . . تن جسمانی است جهت خواهد وجهتی معین تا طاعت درست آید واگر نه اهل قبله است نخوانند ، جان روحانی است جهت نخواهد تا معرفت درست آید وگرنه نه اهل توحیدت نخوانند.

 

خرد را وجان را همی سنجد او  

 

در اندیشه سخته کی گنجد او                                 430/23

 

. . . دین را بر مثال عقل بنا کرده تا خلق او دین او می بیند واز دین او وحدانیت او می شناسد. . . . امرودین از یک باب خلق وشریعت از یک باب فرشتگان متوسطان خلق ، پیامبران متوسطان دین ، امر مصدر خلق ، خلق مصدر امر، دین مصدر خلق ، خلق مظهر دین.430/24

 

. . . اولوالامر ، خداوندان فرمان . . . قایمی بیاید تا مومن مخلص از منافق مرائی جدا باز کند وبهشتی از دوزخ جدا باز کند. . . . مسلمان از کافر به محمد رسول الله ظاهر گشته ، مومن از منافق بحسب علی.  25/ *

 

 کمال آنجاست که حفیقت واسلام است. 430/26 هرچه خلقیات است مکانی وزمانی مادی.  در ابداع ارواح نه زمان ونه مکان نه مات.  اجساد تربیت بغذای جسمانی : طعام وشراب، ارواح را تربیت به غذای روحانی : تنزیل وتاویل ، اجساد را از خاک وآب آفریده غذای او هم از آن ساخته شده ارواح را از امر وکلمه آفریده وغذای او هم از کلمه ساخته شده اگر ده من طعام بخوری عالم نگردی اگر ده علم بیاموزی فربه نگردی پیامبران را گرسنگی سودمند وسیری زیان آور.  زیرا که ایشان جان می پرورند نه تن دنیا داران را سیری سودمند وگرسنگی زیان آور.  زیرا ایشان که تن می پرورند نه جان چون اجل فرا رسد تن بگور سپاری فربهی چه سودی دارد ؟ جان بعالم روحانی رود لاغری چه زیانی دارد. 430/28 

 

عدل شریعت گواه سوگند عدل قیامت علم ومشیت.  خضر گوید تکلیف مظهر تقدیر است وتقدیر مظهر تکلیف آنچه در تقدیر است ظاهر نگردد الا بتکلیف. 430/31 وآنچه در تکلیف است موجود نگردد الا بتقدیر. 430/31 

 

امیر المومنین (ع) جمع قرآن می کرد که در زیر آن گنجی است از بهر دو یتیم یعنی حسن وحسین (ع)  یکی گنج تنزیل یکی گنج تاویل ، یکی گنج ایستاده یکی گنج روان.  430/33  " مطالبی از سخنرانی فارسی شهرستانی در خوارزم مجموعه خطی شماره 593 کتابخانه مجلس شورای ملی ص 18 تا33

 

در تاریخ تشیع در ایران آمده است:

 

شهرستانی (479-548) خود همعصر با حکومت اسماعیلیان، زندگی میکرده و حتی متهم بوده که گرایشاتی به اسماعیلیه داشته است و به آنها، دعوت می‎کرده است. 327/336

 

محمد بن عبدالکریم شهرستانی که در سال 548 هـ . وفات یافت، یکی از این نوآوران به شمار می‎رود، این مرد با کمک روح تمدن جوشان جامعه‎اش به حرکت درآمد تا یک جهش بزرگ در زمینة اندیشه و علوم در دوران خود، ارائه دهد . . . این کتاب [ملل و نحل] امروزه از مهمترین منابع در موضوع خود به شمار می‎رود، و اروپائیان از اوایل قرن نوزدهم به آن اهتمام ورزیدند، تیودورهابروکر، آن را در سال 1850 به زبان آلمانی ترجمه کرد، و در انگستان به سال 1846 بر اساس نسخه‎ای با خط خود شهرستانی، به چاپ رسید و در لایپزیک به سال 1923 تجدید چاپ شد، و چندین بار در مصر، هند، و ایران به چاپ رسید.1868/37

 

/ 0 نظر / 4 بازدید