دیوان قائمیات

دیوان قائمیات که بیشتر اشعار آن سروده حسن محمود کاتب معروف به منشی یا ابن صلاح بیرجندی از سرایندگان  اسماعیلی مذهب قرن هفتم هجری می باشد از جمله آثار نو یافته ای است که ظهور آن در عرصه نشر برای فرهنگ ایرانی و فارسی زبانان  یک واقعه بزرگ ادبی به شمار می رود.به گونه ای که در میان ادبیات منظوم اسماعیلی میتوان آن را با دیوان ناصر خسرو مقایسه کرد.

این دیوان بامقدمه دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی وتصحیح ومقدمه انگلیسی دکتر سید جلال حسینی بدخشانی استاد موسسه مطالعات اسماعیلیه لندن به زیور چاپ آراسته گردیده.

ناشر:میراث مکتوب و موسسه مطالعات اسماعیلیه

چاپ اول:1390

/ 0 نظر / 6 بازدید