فرقة اسماعیلیه در تاریخ اسلام و ایران اسلامی نویسنده: عیسی صمدی

فرقة اسماعیلیه
در تاریخ اسلام و ایران اسلامی
نویسنده: عیسی صمدی
ناشر: آتگین یاران
نوبت چاپ: اول/1390
قیمت:6500 تومان
این کتاب از یک مقدمه و دوازده فصل تشکیل شده است. نویسنده در مقدمة این کتاب پس از شرح کوتاهی از اسماعیلیه و اسماعیلیان، گذری کوتاه بر چند منبع و مأخذی که نام و ذکری از این فرقه در آن‌ها شده است، دارد؛ سپس در فصل‌های آن به پیدایش تشیع، توضیح واژه‌ها و اصطلاحات، سبب جدا شدن اقلیت شیعه از اکثریت مسلمانان، آغاز نهضت اسماعیلیه، اسماعیلیه در روایات مورخین، روابط اسماعیلیان با غلات شیعه، آغاز جنبش اسماعیلیه در ایران، داعیان اسماعیلی در ایران در قرن سوم هجری، قرامطه و فاطمیان مصر، وجه تسمیه قرامطه، تشکیل دولت قرامطه، اسماعیلیه در ایران عصر سامانی، اسماعیلیه در ایران عصر غزنوی، سلجوقیان، هویت و خاستگاه سلجوقیان، حکیم ناصرخسرو حجت و داعی اسماعیلیه در اوایل دوره سلجوقی در ایران، تشکیل حکومت اسماعیلیه نزاری در ایران عصر سلجوقی، دولت اسماعیلیان ایران بعد از حسن صباح، تأثیرات اسماعیلیه بر ایران و تمدن اسلامی، اشاره کرده است

/ 2 نظر / 51 بازدید
سلیم

lمن آوازه کتاب خوب شما را شنیدم ولی هنوز نتوانستم آنره پیدا کنم تا بخرم چگونه بدست آورم؟

سلیم

من آوازه کتاب خوب شما را شنیده ام ولی نتوانسته ام آنرا پیدا کنم تا بخوانم، چگونه آنراتهیه کنم تا بخرم؟