مقاله: < مبحث تاویل قرآن دراندیشه های مذهبی ناصر خسرو قبادیانی > نویسنده:

یکی از مهم ترین مسایلی که در اشعار ناصر خسرو مشهود است  و مورد  تاکید  وی  قرار گرفته است، توجه به تاویل آیات الهی است. او بر این باور است که برای آیات الهی ظاهری و باطنی وجود دارد و پرداختن به ظاهر آیات ،  بدون تاویل وتعمق  در بطن آن ها نه تنها موجبات رستگاری انسان را  فراهم نمی کند بلکه او را به وادی گمراهی می کشاند.

              در این مقاله سعی شده است تا با استناد به اشعار ناصر خسروقبادیانی ، به مبحث تاویل در مذهب اسماعیلی پرداخته شود.

 

                                                                                                                   ‹‹ مقدمه ››

همان گونه که از آثار و احوال ناصرخسرو قبادیانی برمی آید ، این شاعر و متکلم  برجسته ی قرن پنجم پس از رها کردن شغل دیوانی در دربار غزنویان ، به همراه یکی از برادرانش  و  غلامی   هندو راه سفر به سوی مکه را در پیش گرفت و در مدت سه سال اقامت خود در مصر ، پس ازآشنایی    با افکار و اندیشه های اسماعیلیان به مذهب آن ها گروید و در تعالیم باطنی به تعالی رسید.(1)وی پس از گذشت اندک زمانی به واسطه ی فراست بسیار و خرد سرشار خود ، در دستگاه فاطمیان مصر به مقام والای حجتی نایل شد:

                با پند چو در و شعر حجت          منگر به کتاب زند و پازند(2)

 

              ز حجت پند بشنو کاگه است او          ز رسم چرخ دوار ستمگار(3)

 

             سخن حجت مرغی است که بر دانا          پند بارد همه از پرش و از منقارش(4)

 

             بررس نیکو به شعرحکمت حجت          زانکه بلند و قویست چون که قارن(5)

حجت بالاترین مرتبه ای بود که افراد معمولی بدان ارتقا می یافتند و حجت ها جزء خواص اسماعیلیه   محسوب می شدند و در راه تبلیغ و اشاعه ی دین از خود گذشتگی بسیار نشان می دادند.(6)                       اسماعیلیه از نظر پذیرش افکار واعتقادات سایر فرق از جهاتی مانند صوفیه بودند با این تفاوت که آن ها فقط  جنبه هایی از این اعتقادات را اقتباس می کردند که با فکر فلسفی  و روش استدلالی آنها مناسب تر بود. (7) آن ها در زمینه ی مفاهیم  گوناگونی هم چون تاویل  ، حقیقت ، خدا و آفرینش  ، پیامبران ، امامان ،  شناخت خدا ، انسان ، علم  و تعلیم  اعتقاداتی خاص داشتند  که در کم تر دین  و مذهبی می توان نظیر آن را دید.

    یکی از مهم ترین مسایلی که اسماعیلیه به آن توجه ویزه ای داشتند مبحث تاویل قرآن بود، آن ها برای همه ی آیات قرآن ظاهر و باطن  و تنزیل و تاویل قایل بودند و بر این باور بودند که هر تنزیل  و    ظاهری دارای معنایی باطنی و تاویل است.(1)منظور از تاویل ، مفاهیمی استعاری است که از قرآن و حدیث و احکام شریعت به دست داده می شود. اسماعیلیان در این باره حدیثی از پیامبر نقل می کنند که  فحوای آن چنین است : من صاحب تنزیل هستم و علی صاحب تاویل است. (2) به نظر آن ها در ظاهر قرآن یا حدیث و یا شریعت توقف کردن و به باطن آن نرسیدن ، کاری است ستوری ، بنابراین آن که بر ظواهربایستد به درجه ی ستوری بسنده کرده است.(3)

    ناصر خسرو نیز به  تبعیت ازاسماعیلیان درجای جای آثار خویش  به  مساله ی تاویل اشاره کرده است .  نمونه های بسیاری از تاویلات  فاطمیان را می توان در کتاب ( وجه دین )  و همچنین در دیوان اشعار او مشاهده کرد . ناصر خسرو بر این باور است که هر کسی بی تاویل  به  قرآن دست یازد گمراه است و همچنین این که، قرآن  دختری پوشیده است که زیورش تاویل بزرگان دین است و این کتاب گران  قدر بیتاویل آنان موجب هلاک است.(4) او در زادالمسافرین تاویل را این گونه تعریف می کند:« تاویل  چیزی نیست مگر باز بردن معنی هر چیزی را بدان چه اول او ، آن بوده است. (5) »  پس « هر که  از امت برتنزیل بایستاد و مر تاویل را طلب نکرد بر مثال کسی بود که از درخت برگ خورد و از بار دور بماند.(6)در پایان به بیان و تحلیل گذرای برخی از ابیات ناصر خسرو که به نوعی به مبحث تاویل قرآن اشاره داشته است ، می پردازیم. 

    

‹‹ تحلیل مصادیق مبحث تاویل ››

    ناصر خسرو در جایی ، صورت و ظاهر قرآن را هم چون آب دریا ، شور و ناگوار ذکر می کند تفسیر و تاویلآن را به مرواریدهای گران بهای عمق دریا مانند می کند و بر این باور است که انسان نباید بیهوده بر لب دریای ظاهری آیات به این سو و آن سو بدود بلکه باید به دنبال غواص و صاحب فنی باشد تا از اعماق دریای زرف معانی تنزیل الهی ، گوهرهای گران سنگ مفاهیم را برای او بیرون بیاورد تا از آن بهره مند گردد.

 شور است چو دریا به مثل صورت تنزیل          تاویل چو لولوسست سوی مردم دانا        

 

          اندر بن دریاست همه گوهر و لولو         غواص طلب کن ، چه دوی بر لب دریا؟(1)

در جای دیگر ،  باز هم انسان ها  را به تامل و تعمق در معنی و باطن  قرآن فرا می خواند  و آن ها را از پرداختن به ظاهر آیات الهی باز می دارد . او انسان هایی را که به ظاهر تنزیل توجه می کنند به ستورانی تشبیه کرده است که از هر سخنی فقط آوا و صدای آن را می شنوند و هیچ درکی از معانی آن ندارند.

 معنی طلب از ظاهر تنزیل چو مردم          خرسند مشو هم چو خر از قول به آوا (2)

ناصر خسرو روی آوردن به تاویل و توجه  به  بطن قرآن را شرط عقل  می پندارد  و آیات آسمانی  را در صورتی که تاویل نشوند و به عمق آن ها پرداخته نشود به آب زیر کاهی تشبیه می کند که این آب با وجود این که روان است ، کسی آن را نمی بیند  و فقط کاه های بی ارزشی (  ظاهر آیات ) که در سطح آب روان هستند به چشم می آیند.

نیست تنزیل سوی عقل مگر          آب در زیر کاه ، بی تاویل(3)

همچنین تنها راه رهایی انسان از دیدگاه ناصر خسرو دستیابی به علمی است که در زیر حجاب تاویل قرآن نهفته است و آدمی فقط زمانی می تواند به این علم سازنده دست یابد که گام در ره تاویل بنهد.

جز به علمی نرهد مردم ازین بند عظیم          کان نهفته است به تنزیل درون زیر حجا

 

          چون ندانی ره تاویل به علمش نرسی          ورچه یکیست میان من و تو حکم کتاب(1)

در بخش  دیگری از یک قصیده  چنین آمده است  که  لفظ  و ظاهر قرآن به دور از تاویل ، همچون مشکی است که عاری از هرگونه رایحه ی دل انگیز باشد ، لاجرم  اگر ظاهر قرآن درحکم مشک باشد،  تاویل آن همانا در حکم بوی خوش آن مشک می باشد.  وی صورت  تنزیل را همچون دختری می پندارد  که حلیه  و زیوری از تاویل با خود دارد.

مشک باشد لفظ و معنی بوی او          مشک بی بو ای پسر خاکستر است

 

          مر نهفته دختر تنزیل را          معنی و تاویل حیدر زیور است(2)

از منظر او تنها کسی می تواند سر از چراگاه این جهان مادی برآورد و گام در راه کشف و شهود جهانی برتر بنهد که چون و چرا های درونی خود را از راه تاویل قرآن پاسخ گوید، زیرا بنیاد دین و دنیا به مانند کالبدی است که علم تاویل چگونگی و کیفیت آن بنا را آشکار می سازد.

از چراگاه جهان آن شود ای خواجه برون          که به تاویل قران بررسد از چون و چراش

 

          دین و دنیا را بنیاد کالبد است          علم تاویل بگوید که چگونه است بناش(3)

و این که پرداختن به خواندن  ظاهر آیات  قرآن  بسیار ساده و بی ثمر است  و این مشغول شدن به بطن و تاویل این کتاب آسمانی است که بس دشوار و دیر یاب است.

          دشوار طلب کردن تاویل کتاب است          کاری است فروخواندن این نامه بس آسان(4)

و در نهایت هر کسی که بدون تاویل به سراغ تنزیل مجید برود ، چشم راست دینش کور است وحقایق دین را نمی تواند درک کند.

 هرکه بی تاویل در تنزیل رفت        او به چشم راست در دین اعور است(1)

 

‹‹ علم تاویل در نزد رسول (ص)  ››

اما یکی از کلیدی ترین  و  بنیادی ترین اندیشه های حاکم بر شعر ناصر خسرو همانا توجه به این نکته است که هر کسی نمی تواند  صاحب رای  و تاویل خسرو بر این باور هستند که علم تاویل قرآن فقط نزد پیامبر اکرم (ص) است  که از جانب خداوند یکتا به  و تفسیر باشد . اسماعیلیه و به تبع آ ن ها ،  ناصر اواهدا شده است و پس از او نیز این علم به علی (ع) منتقل  گشته است.  وی بر این باور است  که  ظاهر قرآن همچون شورابه ای است  که  در بن آن درها و گوهرهای بی شماری یافت می شود که  فقط  از راه تاویل می توان بدان ها دست یافت و این علم منحصراً در دست پیام آور وحی ، محمد(ص)، است که آن را پس از خود برای دانایان قوم به  میراث نهاده است و ظاهر پیام های آسمانی را به عوام واگذاشته. آری این چنین است  که  اگر شرح  و تاویل رسول خدا نباشد ، چشم  و گوش انسان ها  هیچ بهره ای از خط  و قول خداوند حکیم  نخواهد یافت و در درک  مفاهیم  والای  آن ، کور و کر خواهد بود،  بنابر این  باید  کلید فهم راز و رمزهای آیات الهی را  فقط  در خانه ی پیامبر بازپسینش جست و جو نمود و بس، زیرا اگر کسی بخواهد بی مدد جستن از تاویل وی به دریای بی پایاب تنزیل وارد شود ، جز با خنجر تیز دشواری ها و مشکلات درک آن با چیز دیگری روبه رو نخواهد شد.      

           ** اندر بن شوراب(ظاهر قرآن) ز بهر چه نهاده ست          چندین گهر و لولو ، دارنده ی دنیا(خداوند)

 

             از بهر پیمبر که بدین صنع ورا گفت          تاویل به دانا ده و تنزیل به غوغا(2)

   **  قول ایزد بشنو و خطش ببین          قول و خط من تو را خود ازبر است

 

           چشم و گوش خلق بی شرح رسول          از خط و از قول او(خداوند) کور و کر است(1)

 

     **  این همه رمز و مثل ها را کلید          جمله اندر خانه ی پیغمبر است

 

          مشکل تنزیل بی تاویل او          بر گلوی دشمن دین خنجر است(2) 

 

 

                                                                                                                                          ‹‹  منابع و مآخذ ››

 

 

 

1- شرح سی قصیده ی ناصر خسرو ، دکتر مهدی محقق

 

2- شرح سی قصیده ی ناصر خسرو ، دکترمحمد غلامرضایی

 

3- شرح قصاید ناصر خسرو ، دکتر جعفر شعار

 

4- دیوان ناصر خسرو ، تصحیح محقق _ مینوی

 

5- زادالمسافرین ، ناصر خسرو قبادیانی

 

6- وجه دین ، ناصر خسرو قبادیانی

امید ترکمندی

(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس پیام نور)

/ 1 نظر / 9 بازدید
mohsen

سلام وقت بخیر وبلاگ جالبی دارید.خوش حال میشوم سری هم به سایت ما بزنید.به زودی امکانات خوبی داخلش راه اندازی میشود. در صورت تمایل میتونیم تبادل لینک داشته باشیم.میتونید مارو با عنوان ورامین نامه لینک کنید. www.varaminnameh.com